Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

Zajímavé pojednání o Liturgii Předem posvěcených darů můžete přečíst zde

 

Zpěv při průvodu od pramene do chrámu

Jeden z dvanáctera velkých svátků v roce. V tento den, kdy církev slaví Zjevení svaté Trojice, ke kterému došlo při křtu Ježíše Krista v řece Jordán, světíme při zvláštních modlitbách vodu. Voda je životodárný živel. Z vody a z Ducha svatého se člověk po svém biologickém narození rodí k životu věčnému a děje se to svatým křtem. Voda se světí při svaté liturgii buď v chrámu nebo - podle tradice východní církve - vycházejí věřící vedeni knězem do krajiny k prameni, řece, jezeru apod. a posvěcení vody se uskuteční tam.  I my jsme se v tento den vydali k prameni v lesích nad Střílkami, abychom posvětili vodu.

Střílky o svátku Zjevení Páně:

 

18. prosince 2007 děti ze Střílek a Chvalnova sehrály v kapli sv. Rostislava lidovou hru ze 17. století podle Václava F. Kozmáka "ACTUS POBOŽNÝ O narození Syna Božího, Pána našeho Ježíše Krista". Pod režijním vedením Petra Jana Kryštofa ze Střílek vyrobily (za mírné výpomoci dospělých) kulisy a vtipné papírové loutky, během pouhých tří dnů nazkoušely text a nakonec předvedly úctyhodný herecký výkon. Celý program doprovázela Malá cimbálová muzika ZUŠ Kyjov pod vedením pana ředitele Petra Petrů. Nakonec přítomné děti namalovaly Ježíškovi dárky a položily je pod vánoční stromeček. Výborná atmosféra a potěcha na duši byla pro všechny dobrým vánočním dárkem.

Sláva a díky Bohu!

 

Dne 4. listopadu 2007 v 10:00 hod. byla v nově vybudované domovní kapli svatého Rostislava ve Střílkách sloužena první slavnostní archijerejská liturgie za přítomnosti arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v Českých zemích vladyky Simeona. Liturgie se zúčastnili místní občané i hosté z jiných pravoslavných církevních obcí. Do duchovenské služby žalmisty pro pravoslavnou církevní obec byl vysvěcen bratr František Jan. Přejme mu pro tuto službu hojnost Božího požehnání!