Pravoslavná církevní obec ve Střílkách - kaple sv. Rostislava

Je nás pouze několik a nejsme v ničem lepší než kdokoliv jiný. Kromě obyčejných starostí s každodenním životem se zabýváme tím, že sami sobě opakujeme:

"Ležíme v hanbě, přikryti pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové, od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha." (Jeremiáš 3, 25)

a také:

"Hlas po místech vysokých buď slyšán, pláč pokorné modlitby synů Izraelských. Nebo převrátivše cesty své zapomněli na Hospodina Boha svého, řkoucího: Navraťte se, synové zpurní a uzdravím odvrácení vaše. Rcete: Aj, my jdeme k tobě, nebo ty, Hospodine, jsi Bůh náš. Právě marné jest v pahrbcích a v množství hor doufání; zajisté v Hospodinu Bohu našem jest spasení Izraelovo." (Jeremiáš 3, 21 - 23)

......stručně vyjádřeno: reálná proměna člověka podle předvěčného Božího záměru a jeho spása je možná tehdy, když v pravdě nazírá svůj vlastní stav a v pokoře se vrací k Bohu, aby se nechal Jeho milostí zbožštit.

Všechno, co na cestě  neustálého návratu zažíváme, má sloužit k dosažení tohoto konečného cíle.


Nejsme tu jen sami pro sebe. Pokud hledáte duchovní zázemí, chcete se modlit,  nebo hledáte obyčejnou lidskou podporu, najdete nás zde.

Sloužíme bohoslužby, máme mezi sebou pravoslavného kněze, takže můžete přistoupit ke sv. zpovědi, nechat pokřtít sebe či dítě, nechat si posvětit dům či byt, můžete uzavřít církevní sňatek a samozřejmě nechat se církevně pohřbít. Podrobnosti a základní podmínky se dozvíte při osobním setkání. Další informace o tom, co se u nás děje najdete zde.

 O Střílkách:

Střílky se nacházejí v bezprostřední blízkosti chřibských lesů. Je to oblast silně poznamenaná cyrilometodějskou tradicí o čemž svědčí mimo jiné, i mnohé místní názvy: „Kazatelna“, „Metodějova studánka“, „Hroby“, „Svatá Hora“, „Gorazdova studánka“ atd. Významným poutním místem je „Hora sv. Klimenta" se základy velkomoravského chrámu. Tradice sem klade východní monastýr obývaný cyrilometodějskými žáky a mnichy. Cyrilometodějská tradice zde ani po více než tisíci letech nevychladla.

O naší pravoslavné obci:

dne 8. května 2007 byla oficiálně zřízena Pravoslavná církevní obec ve Střílkách. Duchovním správcem se stal otec Kliment (Petr Koutný). Protože farnost neměla k dispozici žádný pravoslavný chrám, rozhodl se otec Kliment se svou rodinou vybudovat ve svém domě  kapli. Cílem této snahy je umožnit pravoslavné církevní obci plnohodnotný duchovní a kulturní život.

A na závěr:
děkujeme dobrému člověku Karlu Vitulovi, který umožnil vznik této stránky, Martinu Švarcovi za převod obsahu stránek do red. systému Joomla a dalšímu Martinu za aktualizaci systému a nový vzhled.