Modlitba kajícníka

02. 04. 2011

 

 

Svatý Simeon Nový Theolog

MODLITBA KAJÍCNÍKA

 

   Pane, Ty vše vidíš a není nic, co bys neviděl. Já, i když jsem dílem Tvých rukou, nekonal jsem skutky podle Tvých přikázání, nýbrž podle své veliké  pošetilosti konal jsem každé zlo, nepamatoval jsem na to, že Ty jsi můj Tvůrce a Bůh, jak namnoze dobrý tak i spravedlivý. A nyní, když na to myslím, popadá mne strach a nevím co mám dělat. Cítím Tvůj soud a nenacházím slova ospravedlnění ve svých ústech. Nemám žádné ctnosti a nevykonal jsem nijaký skutek pokání, který by zasluhoval, aby mi kvůli němu bylo odpuštěno alespoň jedno prázdné slovo mých úst. Ostatně, i ten kdo má všechny ctnosti a koná dobré skutky všeho druhu, činí to jako sluha a dlužník; ve všem tom nenalezne vykoupení za svůj hřích: zde přichází ku pomoci pouze Tvá milost. Hřích je smrt a kdo z těch, kdo kvůli němu zemřeli, může vzkřísit sám sebe? Vpravdě nikdo. Jedině Ty jsi zemřel a vstal z mrtvých, protože hříchu jsi neučinil a lest se nenachází ve Tvých ústech. A hle, Pane Vševládče,  učinil jsem mnoho zlých skutků a kaji se. Ale samotné pokání mne nemůže ospravedlnit. Pokání je poznáním svých hříchů a snímá je Tvá milost. Ty vidíš, Vševládče Pane, že nyní nemám nic než tělo; ale pro mne neznamená žádný užitek, že jsem opustil veškeré bohatství. Celý jsem jedna rána; nezůstala ve mně žádná naděje na spasení a peklo je připraveno mne za živa pohltit. Ty jediný mne můžeš spasit a uzdravit trýzeň mého srdce. Tvá ruka může všechno; ona dosáhne až do samotných hlubin propasti a vše bývá podle Tvého pokynu. Neodvažuji se říci: smiluj se nade mnou, Pane! Neboť jsem nehoden Tvé milosti jako ten, který zasluhuje každé soužení. A Ty, Pane, víš všecho, i jak naloží Tvá lidumilnost se mnou, nehodným i samotného života. Kéž bude Tvá svatá vůle ve všem. Amen.

 

Uveřejněno na: radiosvetigora.wordpress.com

 

Přel.: KM