Svatá tajina pokání - sv. Justin Popovič

Svatá tajina pokání

 

Sv. Justin Popovič

 

 

   Svatá tajina pokání a zpovědi je všemocný křísitel a všemocný vítěz: křísí duši ze smrti tím, že vítězí nad hříchy, které působí smrt duše jejím oddělením od Boha. Pokání je lék na každý hřích; a tím i lék na každou duchoví smrt. Není takový hřích, od kterého by se člověk nemohl osvobodit pokáním a kajícnou zpovědí. Pokání osvobozuje i od  největšího a od nejvšeobsáhlejšího hříchu i od samotného všehříchu. Pokání je lék na věčnou smrt. Svojí svatou silou boří pokání peklo v lidské duši a převádí duši do ráje. Svědkem toho je kající lotr na kříži. Boholidskou silou Pána Krista svatá tajina pokání zajišťuje vítězství nad všemi hříchy a nade všemi smrtmi a nad všemi ďábly: ruší peklo, povznáší člověka do nebe, do Království nebeského. Není pochyb, člověk je všemocným pánem nad sebou i svým srdcem. Neboť na něm samotném závisí i jeho ráj a jeho peklo, jeho smrt i jeho vzkříšení. Proto je pokání a zpověď vítězstvím nad sebou.

   Aby skutečně získal odpuštění hříchů skrze tuto svatou tajinu, musí se křesťan upřímně a zkroušeně kát za své hříchy, pokorně je vyznat před knězem, mít rozhodný záměr se polepšit a věřit v nezměrné milosrdenství Spasitelovo. Půst a modlitba jsou výborné evangelní prostředky, které pomáhají a upevňují člověka v kajícném rozpoložení. Přitom je třeba mít na mysli svatooteckou zvěst a přikázání: "Sebeodsouzení je počátkem spasení". A  v pokání člověk soudí sám sebe, aby ho neodsoudil Bůh. Kajícné rozpoložení se projevuje zejména upřímným vyznáním svých hříchů v chrámu před knězem, nenávistí vůči hříchům, odříkáním se jich napříště a konáním evangelních skutků, zvláště almužny. Vedle upřímného pokání a zpovědi je třeba častěji přistupovat ke sv. přijímání, po předchozí přípravě půstem a modlitbou a smířením se se všemi.

 

Zdroj: radiosvetigora.wordpress.com

 

Přel.: KM